Terwijl we momenteel in een stand-still verkeren, een vergunningenstop als het ware, ligt de focus van het verweer in het onderscheid tussen de stikstof afkomstig uit de veehouderijen en mestverwerking en de industrie. De hamvraag is of het onderscheid van beoordeling tussen beide bronnen juridisch steekhoudt. Een...

Nieuwigheden personenbelasting Aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020 Hoger belastingvoordeel voor kinderopvang Meer belastingvoordeel voor giften Investeringsaftrek Vlaamse gewestelijke fiscaliteit   Download: "Wijzigingen belastingen" Download: "Nieuwigheden personenbelasting inkomsten 2020"...

Belastingaangifte: aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020 Er werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd. Het jaar 2020...

Begin april werd de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw van het voorjaar gepubliceerd. De algemene trend is licht stijgend wat positief nieuws is. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht, maar vooral over de komende 6 maanden zijn de bevraagde land- en...

Terecht hecht minister Crevits en het departement Landbouw&Visserij groot belang aan het “welbevinden” van de agrarische ondernemers en familieleden. Het item welbevinden heeft een centrale plaats gekregen op de website van het departement. We citeren een positieve insteek van de tekst: Goed gevoel werkt beter! Wanneer...

VAC organiseert cursussen en studievergaderingen met de steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. VACademie is de studiedienst van onze organisatie. We onderzoeken, informeren en publiceren in eigen beheer over verbeterde landbouwtechnieken, ondernemerschap, marketing, korte keten, alternatieve teelten, enz… We ondersteunen onze onderhandelaars in Brussel...

De gegevens van 1 januari 2021 tot en met 15 april 2021, moet u ten laatste op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren. Voor de gegevens vanaf 15 april, geldt de onderstaande regeling. Verhandelingsregister: binnen de 30 dagen na de feiten (datum...

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omdat u voor een piekperiode staat, moet u rekening houden met enkele regels. In deze infonota sommen we de voornaamste aspecten van studentenarbeid...

Bij de start van een nieuw teeltseizoen moet alle aandacht gericht zijn op een juiste behandeling van pootgoed. Dit kostbaar uitgangsmateriaal vormt immers de basis voor een geslaagde consumptieteelt. Hieronder worden enkele aanbevelingen gegeven.   Download: "Correct omgaan met pootgoed"...

De voorbije 13 maanden zijn de zakelijke contacten via de digitale weg schering en inslag geworden. Voor het merendeel van de vergaderingen is een video-conference een tijdbesparend en efficiënt middel op voorwaarde dat de organisator en de deelnemers zich houden aan een ongeschreven protocol. Er...