Regulering landbouwprijzen

Het lage en onzekere inkomen van de agrarische ondernemer is een van de actiepunten van het boerenprotest. De PS heeft een wetvoorstel ingediend om de positie van de producent te verbeteren. Het 18 bladzijden tellende document vertaalt de bekommernissen van de agrarische ondernemers.

We citeren de belangrijkste bepalingen van dit wetsvoorstel:

1. het Prijzenobservatorium berekent de productieprijs van de Belgische landbouwproducten, die berekening wordt op regelmatige basis geactualiseerd;

2. er wordt een omgekeerde prijszettingslogica gehanteerd, dat uitgaat van de productiekosten waarmee afnemers rekening dienen te houden, stellen de landbouwers de overeenkomst en de prijs voor; in de onderhandelingen tussen landbouwers en hun afnemers geldt de raming van de productiekostprijs van het Prijzenobservatorium als basis;

3. de landbouwers en de voedingsnijverheid worden verplicht om met schriftelijke overeenkomsten te werken; die dienen automatische mechanismen voor prijsherzieningen te bevatten, waardoor de landbouwers eventuele stijgingen van hun productiekosten in hun prijzen kunnen doorrekenen;

4. voor de landbouwers wordt de drempel om van een verkoop met verlies te gewagen met 10 % verhoogd; (een kilogram aardappelen met een kostprijs van 1 euro mag dus niet voor minder dan 1,10 euro worden verkocht);

5. aan de lijst van onrechtmatige bedingen worden er nieuwe toegevoegd, zoals die waarbij een boete wordt opgelegd aan de producent die door een uitzonderlijk sanitair of klimaatprobleem de in de overeenkomst bepaalde volumes niet kan nakomen;

6. aan de lijst van oneerlijke en dus verboden handelspraktijken worden er nieuwe toegevoegd, zoals die waarbij de afnemer aan de producent een ongeoorloofd lage overdrachtsprijs oplegt;

7. vallen inzonderheid onder het toepassingsgebied van dit wetsvoorstel: niet-bewerkte landbouw- en voedingsproducten en de overdracht ervan aan de eerste afnemer; dat biedt prioritair bescherming aan de landbouwers en producenten die helemaal aan het begin van de voedingsketen staan;

8. er komen sancties voor distributeurs en industriële actoren die zich niet houden aan de in de wet vervatte bepalingen;

9. teneinde te voorkomen dat de tussenschakels de meerkosten abusievelijk op de consument verhalen, kan hun naast een minimummarge ook een maximummarge per product worden opgelegd.