Lezers onder ons, die al eens tijdens een storm, met een boot of schip, op zee of meer, een haven zijn binnen gevaren weten het wel. Eenmaal achter de keermuur is het water kalm en kan er rustig naar de aanlegkade gevaren worden. Tijdens een storm...

Aandachtige lezers van dit blad hebben het gemerkt. Het citaat links van dit blad is gesneuveld wegens plaatsgebrek. Tekenend voor een omgeving waarin we met zijn allen zijn verzand. Het citaat voor dit nummer kwam uit het rapport over de wenselijkheid van de fusie van de gemeenten...

Een gerenommeerd jurist zei ons ooit, dat wanneer de Overheid één probleem oplost ze drie nieuwe problemen creëert. Dit om aan te tonen dat het oplossingsgericht denken niet onvoorwaardelijk doordrongen is bij de Overheid. In de marge van de onderhandelingen over MAP 7 ondernemen de landbouworganisaties een...

Op 22 september organiseerde de SALV een toekomstdialoog rond landbouw en economie. De problematische inkomensvorming in de sector kwam hier uitgebreid aan bod. De voorgaande SALV-adviezen leggen een sterke nadruk op een eerlijke prijs voor ons product. Wie zou daar niet voor gaan, een eerlijke prijs...

Vorige VAC-flash hadden we het in ons editoriaal over het schap dat vol ligt met schouderklopjeszalf. Nochtans, de melkveehouders verdienen een schouderklopje. Uit een wereldwijde vergelijking van de ecologische voetafdruk van melk, uitgevoerd door ILVO, blijkt dat de melk nergens zo klimaatzuinig wordt geproduceerd als in Vlaanderen. De...

Wie de kans heeft gehad om tijdens de vakantie in onze natuur te vertoeven, zal versteld gestaan hebben van het aantal landbouwbedrijven gelegen aan de rand van een natuurgebied. Burgers zonder relatie met de landbouw, schudden vol ongeloof hun hoofd dat deze bedrijven in de grootste...

Het stikstofakkoord van 10 maart 2023 omvat een deelakkoord over het opstellen van een MER rapport aangaande het extern salderen en het effect ervan op de doelstelling van het PAS. Met andere woorden, een antwoord op de vraag of extern salderen een negatieve invloed op de...

Boenk, de ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden, sloeg in als een bom in de agrarische wereld. Een dieptepunt voor de politiek. Net voor het ter perse gaan van deze VAC-Flash...

De maanden juli en augustus zijn voor velen een periode van “rust”. Alhoewel, als je bepaalde stresstoestanden op de weg, luchthaven en hotels ziet dan lijkt “rust” verder weg dan ooit. Is opgedrongen “rust” wel rustgevend? Agrarische ondernemingen kennen geen rustperioden. Ze kennen wel rustigere periodes. Een...