De einder is nog ver

Onder druk van de boerenprotesten zijn er op alle niveau’s formele en informele gesprekken en overlegrondes opgestart of lopende.

Bij het schrijven van dit artikel is er opnieuw boerenprotest in Brussel om de druk op de ketel te houden. In de marge blijft de steun van de bevolking overeind. Ook de bevolking is moe getergd door een overdreven regelgeving en een overheid die haar kerntaken met moeite kan vervullen. Die steun moet behouden blijven door de overlast vanwege het actievoeren te beperken.

Het zou getuigen van een grote naïviteit mocht er tijdens dit voorjaar enorme stappen voorwaarts gezet kunnen worden. En dit heeft zo zijn redenen.

De problematiek is het gevolg van een jarenlange opeenstapeling van regelgeving, wetgeving en voorschriften en dit op de verschillende beleidsniveau’s Europees, Belgisch, Vlaams, lokaal en privé en dit over verschillende domeinen op ondernemingsniveau.

Neem daar nog bij dat de administratieve vereenvoudiging moeilijk ligt bij de Overheid.

Het VAC neemt, waar mogelijk, deel aan het overleg en poneert haalbare en praktische oplossingen om onder meer te komen tot een administratieve vereenvoudiging. Hier en daar zien we een lichtpuntje in de tegemoetkoming aan jullie zorgen.

We verwelkomen dan ook de maatregel om 4% bouwland als niet-productief bouwland in te vullen met de oppervlakte vanggewassen. Alleen jammer dat deze maatregel (voorlopig) slechts voor dit jaar geldt.

In deze VAC-flash vind je de belangrijkste aandachtspunten voor de toepassing van het GLB2023 in de verzamelaanvraag. De uitgebreide versie is te raadplegen op onze website.

We rekenen het als onze opdracht om jullie zo verhelderend mogelijk de nodige informatie te verschaffen. Indien er in de loop van de campagne, zoals gewenst, aanpassingen aan de voorschriften worden doorgevoerd, zullen we deze helder communiceren.

Vorige week waren reeds 5000 verzamelaanvragen ingediend. Een deel van deze aangevers zullen einde deze week of begin volgende week geïnformeerd worden over de rekenmodule in de verzamelaanvraag om de maatregel van de teeltrotatie te toetsen aan de aangifte.

Een correctie van de aangifte kan zonder gevolg ingediend worden.

En nu nog hopen op droger weer.