Impact

Op 22 februari 2024 werd het stikstofdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

We hebben deze VAC-flash exclusief besteed aan de informatie die er op dit ogenblik beschikbaar is, met dank aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Amper een week geleden werd het decreet rond de ammoniakemissie reducerende technieken goedgekeurd in het Vlaams parlement.

De onzekerheid bij de veehouders houdt aan.

We citeren uit de conjunctuurindex van het voorjaar 2024: Beperkingen van overheidswege werden voornamelijk benoemd door melkveehouders (58%), akkerbouwers (56%) en varkenshouders (54%). In al deze subsectoren werd een lichte daling waargenomen in vergelijking met de enquête van het najaar 2023. Deze daling kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het stikstofdossier en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van individuele bedrijven, wat ook resulteerde in de recente landbouwprotesten.

Het beheersen van de bedrijfsrisico’s behoort tot het dagdagelijkse takenpakket van de agrarische ondernemer. Kijk bijvoorbeeld maar omhoog en beslis wanneer er met zo weinig mogelijk schade en kans op mislukking aan de veldwerkzaamheden kan begonnen worden. Fruittelers hebben afgelopen nacht alles in het werk gesteld om vorstschade te voorkomen.

De omgevingsvergunning is onontbeerlijk voor de uitbating van een bedrijf en draagt bij tot de zekerheden van een bedrijf. Het leek te mooi om waar te zijn, de omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

De ingewikkelde berekeningen om het traject naar het behalen van de generieke doelstellingen zijn deels gebaseerd op nog niet gekende referenties. Daardoor blijft de agrarische ondernemer verstoken van een keiharde zekerheid. Een nefast element in het ondernemerschap.

Je kan de onzekerheid temperen door de impact van het stikstofdecreet op zijn bedrijf te berekenen en dit voor de korte termijn (2025-2030) als de lange termijn.

Onze dienst VACrom kan je een rapport bezorgen over de toestand van het bedrijf, de impact van het stikstofdecreet en welke maatregelen kunnen genomen worden om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.
(zie VACrom)