Aanvraag erkenning droogte 2020 als ramp

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Vlaams rampenfonds, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 9 november, voorziet, om een erkenning als ramp aan te vragen, dat de schade voortaan door de getroffene zelf moet gemeld worden en dit binnen zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel. Voor de schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend.

Het is aan de land- en tuinbouwers om de schade mede te delen. Na ontvangst van de melding kan de Vlaamse Overheid oordelen of aan het financieel criterium voor de erkenning van een (landbouw)ramp is voldaan.

Opgelet, deze melding geldt niet als aanvraag voor een vergoeding. De aanvraag voor een vergoeding kan enkel indien de Overheid de droogte van 2020 erkend als ramp. De drempelwaarde bedraagt minimum 100 miljoen euro schade op Vlaams niveau.

Enkel landbouwers die een brede weersverzekering hebben afgesloten zullen bij een mogelijke erkenning ook een schadevergoeding van het landbouwrampenfonds kunnen aanvragen.

Concreet

De melding dient voor 8 januari 2021 ingediend te worden via het E-loket van het rampenfonds, per mail naar rampenfonds@vlaanderen.be of per post naar Vlaamse overheid Vlaams rampenfonds Havenlaan 88 bus 100 – 1000 Brussel.

Download: “Meldingsformulier van schade