De aanvragen tot tegemoetkoming van het rampenfonds voor de droogte van 2022 kan aangevraagd worden tot 30 september 2023 Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds voor je teeltschade moet je voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: De schade werd veroorzaakt door...

Onder invloed van het droge weer in de tweede helft van mei en begin juni dalen de afvoeren op de bevaarbare waterlopen. Ook in de onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en waterhoogtes dalend. Verschillende waterlopen halen de ecologische minimumdrempels niet meer. De grondwaterstanden zijn gedaald....

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus...

Het parkenbeleid moet dringend opportuniteiten voor de land- en tuinbouwsector ontwikkelen en versterken. De SALV uit zich kritisch over het Vlaamse parkenbeleid in het algemeen en het parkenbesluit in het bijzonder. Specifiek over dat besluit in ontwerp werd de adviesraad bevraagd. De uitvoering van het...

Een verkennend onderzoek van Wageningen University & Research ging in op de sociale impact, omdat hier nog maar weinig zicht op is. We citeren enkele paragrafen uit het voorwoord en de nabeschouwing. De huidige insteek van de landbouwtransitie lijkt de precaire situatie van boeren te accentueren. Dit...

Uit een zesmaandelijkse bevraging bij Vlaamse land- en tuinbouwers uit diverse specialisaties blijkt dat de conjunctuurindex in het voorjaar van 2023 opnieuw stijgt van 68 naar 82. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden steeg licht van 70 naar 84, terwijl ook de komende zes...

Het vervoer van dieren in heel Europa is zeer complex en er zijn veel verschillende actoren bij betrokken. Vandaag worden er miljoenen dieren vervoerd binnen de EU en van de EU naar derde landen waarbij het transport meer dan 8 uur duurt. Hoewel de Europese...

Deze gids is bedoeld voor alle betrokkenen bij enig stadium van het vervoer van volwassen vee. Het doel van deze gids is om alle betrokkenen te helpen bij het bepalen of een volwassen rund1 geschikt is voor vervoer. Deze gids is uitsluitend van toepassing op...

Maatregelen vanaf 2023 Hieronder worden de maatregelen opgesomd die vanaf 2023 ingaan. Bij elke maatregel hoort een bepaald niveau. Niveau 1 betekent dat dit een verplichting is, bij niveau 2 dient men aan minimaal 70% van de maatregelen te voldoen en niveau 3 zijn aanbevelingen. Een...