Het vervoer van dieren in heel Europa is zeer complex en er zijn veel verschillende actoren bij betrokken. Vandaag worden er miljoenen dieren vervoerd binnen de EU en van de EU naar derde landen waarbij het transport meer dan 8 uur duurt. Hoewel de Europese...

Deze gids is bedoeld voor alle betrokkenen bij enig stadium van het vervoer van volwassen vee. Het doel van deze gids is om alle betrokkenen te helpen bij het bepalen of een volwassen rund1 geschikt is voor vervoer. Deze gids is uitsluitend van toepassing op...

Maatregelen vanaf 2023 Hieronder worden de maatregelen opgesomd die vanaf 2023 ingaan. Bij elke maatregel hoort een bepaald niveau. Niveau 1 betekent dat dit een verplichting is, bij niveau 2 dient men aan minimaal 70% van de maatregelen te voldoen en niveau 3 zijn aanbevelingen. Een...

Vrijwillige stopzetting van varkensstallen met een impactscore hoger  dan 0,5% Door het stopzetten van de varkensstallen en het annuleren van de bijhorende nutriëntenemissierechten, wil de Vlaamse Regering de uitstoot van ammoniak sterk terugdringen in Vlaanderen. Daarbij komen varkensbedrijven (KMO’s) met een hogere impactscore eerst in aanmerking...

Jaarlijks publiceert de VMM de cijfergegevens over de nutriënten in oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied. Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlakte- en grondwater bemoeilijkt gebruik als drinkwater en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlakte- en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. Om de...

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. De pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar. Deze termijn begint op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Informatie over de berekening...

Als u schade hebt geleden door droogte, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent. In de...

Het bedrijfseconomische plaatje - een eerste verkennende analyse Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) heeft een eerste interessant rapport samengesteld op basis van resultaten van land- en tuinbouwbedrijven uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Leest het volledige rapport hier: "Korte keten - het bedrijfseconomische plaatje"...

Bio - rapport De ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen zet zich door in 2021. Steeds meer landbouwbedrijven zijn gecertificeerd voor de bioproductie. Het biologisch en omschakelingsareaal breidt uit en de bioveestapel wordt groter. Het aantal bedrijven die actief zijn in de biologische keten als...