De recentste metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen opnieuw aan dat de druk vanuit de landbouw op de waterkwaliteit groot blijft. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat opnieuw achteruit. De kloof ten opzichte van de waterkwaliteitsdoelen blijft groot. Bovendien blijken de huidige maatregelen...

Na een eiwitstrategie in 2021 en een eerste eiwitactieprogramma in 2022, volgt in 2023 het eerste voortgangsrapport. Dit rapport geeft de voortgang weer van zowel de acties als de doelstellingen van de eiwitstrategie. Ter herinnering: deze acties en doelstellingen moeten zorgen voor een reële vooruitgang...

Vele kleine, regionale slachthuizen zijn in de afgelopen jaren gesloten waardoor het transport vanaf de boerderij tot aan een slachthuis groter is geworden en langer duurt. De transportafstand en de transportduur zijn belangrijke factoren in het stressgehalte van de dieren in de laatste levensuren. Bovendien...

Wat houdt dit in ? In maart bereikten milieu, natuur- en landbouworganisaties een akkoord over de aanpak van MAP 7 waarop verder kon gebouwd worden om te komen tot een werkbaar MAP. De onderhandelingen sprongen af op de vraag van de natuur- en milieuorganisaties om een nulbemesting...

De voorbije jaren was er een specifieke subsidieregeling voor bedrijfsadvisering biologische landbouw. Biologische boeren en boeren met interesse in omschakeling naar biologische landbouw kregen tot 75 % korting op de factuur voor biobedrijfsadvies. Deze subsidieregeling dooft uit en gaat op in een nieuw subsidiesysteem voor...

De aanhoudende regenval van de afgelopen weken heeft een aanzienlijke impact op onze landbouwbedrijven. Akkers en weilanden zijn overstroomd of liggen er drassig bij, waardoor gewassen niet kunnen geoogst worden en wintergewassen en andere nateelten niet kunnen ingezaaid worden. Het Departement Landbouw en Visserij zal rekening...

Dierenwelzijn is voor de SALV een integraal onderdeel van duurzaamheid. Daar wil de sector samen met de keten en de consument verder aan werken. Betrek daarom de belanghebbenden beter bij het dierenwelzijnsbeleid. Over het voorontwerp van decreet dierenwelzijn ontving de SALV – net als de Vlaamse...