Flexibiliteit voor landbouwers door wateroverlast

De aanhoudende regenval van de afgelopen weken heeft een aanzienlijke impact op onze landbouwbedrijven. Akkers en weilanden zijn overstroomd of liggen er drassig bij, waardoor gewassen niet kunnen geoogst worden en wintergewassen en andere nateelten niet kunnen ingezaaid worden.

Het Departement Landbouw en Visserij zal rekening houden met de extreme weersomstandigheden van de voorbije weken en neemt daarom enkele maatregelen in verband met de verzamelaanvraag.

Deze maatregelen gelden zowel voor gebieden die onder water staan of hebben gestaan, als voor velden die te nat zijn om te betreden in gans Vlaanderen:

  • Waar het inzaaien van wintergranen of andere nateelten nog niet gebeurd is, zal dit op heel wat plaatsen  niet meer tijdig kunnen gebeuren zonder de bodemstructuur ernstig te schaden. In eerder overleg met VLM werd beslist dat de landbouwers de nateelten en de code EQW (equivalente maatregel wintergraan of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelt) niet moeten aanpassen in de verzamelaanvraag, ook al kunnen de gewassen niet meer ingezaaid worden. Concreet doen de landbouwers in de huidige omstandigheden best geen aanpassingen meer aan de nateelten opgegeven in de verzamelaanvraag.
  • Bij controles op de naleving van de conditionaliteitsverplichtingen zal het departement rekening houden met de situatie ter plaatse. Als tijdens de controle op het terrein, en/of uit de bewijslast die de landbouwer kan voorleggen, blijkt dat de landbouwer bepaalde verplichtingen niet heeft kunnen naleven door de slechte weersomstandigheden, zal hiermee rekening gehouden worden.
  • Voor de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het teeltplan’ hoeven de landbouwers de nateelten opgegeven in de verzamelaanvraag ook niet meer aan te passen; ook al kunnen die gewassen niet meer ingezaaid worden.
  • Landbouwers die in het kader van de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het teeltplan’ de vraag hebben gekregen om een bewijsfoto van korrelmaïs aan het departement te bezorgen, kunnen eveneens een foto aanleveren waarbij de maïs nog op het veld staat. De foto moet nog steeds genomen zijn met de LV-AgriLens app of moet duidelijke herkenningspunten van het perceel bevatten.
  • Voor landbouwers die in 2024 wensen deel te nemen aan de ecoregeling ‘bufferstroken’, wordt omwille van de uitzonderlijke veldomstandigheden afgeweken van de verplichting om de grasbufferstrook (langs kwetsbare landschapselementen of langs waterlopen, alsook de bufferstrook met graskruidenmengsel) aan te leggen in het najaar voorafgaand aan het verbintenisjaar. Voor 2024 verwachten we dat de bufferstrook zodra het kan aangelegd worden en uiterlijk op 30 april 2024 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid niet voor de grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding. Deze bufferstrook moet nog steeds reeds bij de start van 2024 aanwezig te zijn.  Deze aanpassing is voorlopig nog onder voorbehoud van Europese goedkeuring.

Landbouwers met teeltschade en die een bredeweersverzekering hebben gesloten, nemen best contact op met hun verzekeraar, mocht dat nog niet gebeurd zijn.

Zoals bij ieder schadegeval raadt het departement aan om steeds bewijzen te verzamelen van de individuele overmachtssituatie. Dit kan onder de vorm van foto’s, al dan niet genomen met LV-agrilens app, maar ook schadeverslagen in het kader van de brede weersverzekering kunnen daarvoor gebruikt worden. Deze bewijzen hoeven niet proactief doorgestuurd te worden maar moeten kunnen voorgelegd worden bij navraag.

Daarnaast voorziet het departement in de tweede helft van december reeds 95% van de basisinkomenssteun, de herverdelende inkomenssteun en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers uit te betalen.