Carry back-regeling

Carry back-regeling voor landbouwers goedgekeurd

Op donderdag 31 januari heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de carry back-regeling voor landbouw goedgekeurd.

De carry back-regeling is een belangrijke sociale maatregel om boeren tegen zwaar inkomensverlies ten gevolge van slecht weer te beschermen en hun toch de mogelijkheid te geven om in hun bedrijf te blijven investeren. Voortaan zullen onze boeren hun fiscale verliezen kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen De regeling wordt van kracht vanaf aanslagjaar 2019.

Concreet zal dus al rekening gehouden worden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.

Deze regeling geldt voor vennootschappen en personenbelasting (fiscale afrekening). Landbouwers die gebruik maken van de forfaitaire barema’s kunnen geen gebruik maken van de carry back regeling.

Download de integrale wettekst:”Wetsvoorstel – Carry back regeling

Download: Droogte 2018 – Carry back regeling voor landbouwers

Download: Aanvraagformulier voor achterwaartse verrekening van landbouwverliezen wegens slecht weer