Landbouwbarema 2019

Belastingaangifte: aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019

Begin juli werd een akkoord bereikt met de fiscale administratie over de barema’s landbouw. Het resultaat van de besprekingen is het gevolg van een nieuw rekenkundig model, waarin de evolutie van de opbrengsten en de kosten beter worden opgevolgd.

2019 was gemiddeld inzake rendement een normaal jaar zonder uitschieters.

De akkerbouwers realiseerden een omzetstijging, ondanks de droogte. De volumeopbrengsten werden voornamelijk gerealiseerd in de granen, aardappelen en suikerbieten. Het barema akkerbouw steeg bijgevolg gemiddeld met 6,5 à 7%.

De melkveehouderij kende een stijging van de melkprijs en de productiestijging per koe. Na correctie door rekening te houden met de hogere voederkosten, ruw-voederkosten, leidt dit tot een stijging van de SBW met ca 3%. De progressie van het barema boven de 25 ha werd aangepast van 3 naar 4.

In de varkenshouderij herstelde de biggenprijzen zich ten opzichte van 2018. De productie per zeug werd naar boven aangepast tot 24 biggen per zeug. Hierdoor komt de semi-brutowinst uit op 240 euro per productieve zeug. De prijsnoteringen werden doorgetrokken naar de vleesvarkens welk resulteert in een semi-brutowinst van 12 euro per verkocht vleesvarken. Te noteren valt dat de verliezen ten gevolge van sterfte van dieren in 2018 overgedragen kunnen worden naar het inkomstenjaar 2019.

Download: Landbouwbarema inkomsten 2019