Beleidsnota Landbouw en Visserij

Elke Vlaamse minister dient bij het begin van een nieuwe zittingsperiode een beleidsnota in. Daarin legt de minister uit hoe zij/hij haar/zijn stukje van het regeerakkoord zal uitvoeren. Beleidsnota’s worden in de commissies besproken. Tot slot van die bespreking kan elke volksvertegenwoordiger een motie of een motie van wantrouwen indienen. Deze moties worden in een volgende bijeenkomst van de plenaire vergadering besproken en er wordt over gestemd.

De commissie landbouw heeft haar bespreking op 27 november beëindigd. Op 29 november werd de beleidsnota toegelicht in de SALV. De beleidsnota is een 51 blad-zijden tellend document geworden, te raadplegen op onze website www.vac.eu. De beleidsnota omvat acht strategische doelstellingen die soms concreet zijn uitgeschreven.

De nota bevestigt dat landbouw een economische strategische sector is. De inbedding van het toekomstige Agentschap Landbouw & Visserij in het beleidsdomein Economie, Wetenschap, enz… versterkt de focus op het economische aspect. Dit resulteert in onderzoeksprojecten van het ILVO naar nieuwe duurzame verdienmodellen. De nota onderstreept het belang van het ondernemerschap en innovatie. De pachtwet wordt hervormd tot een Vlaams Pachtdecreet. Er wordt gewerkt aan een definitie van ‘actieve landbouwer’. De focus wordt gelegd op innovatie, ondernemen en samenwerking.

Het VLIF wordt hervormd tot een toekomstgericht ondernemersfonds. De landbouw gerelateerde regelgeving wordt gescreend en aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

GLB 2021-2027 doorkruist de beleidsnota. De hervorming van het GLB voorziet de mogelijkheid om een eigen Vlaams strategisch plan op te stellen. Bij het omzetten van de Europese regelgeving worden de Vlaamse regels niet strenger (no gold plating!).

In concreto sommen we enkele belangrijke begrippen uit de nota voor u op:
• De pachtwet wordt een Vlaams pachtdecreet met schriftelijke contracten en garantie voor teeltvrijheid en teelttechniek.
• De gekoppelde inkomenssteun (o.a. zoogkoepremie) wordt uit gefaseerd naar een duurzaam alternatief. Het no gold plating principe wordt gehanteerd.
• Er worden extra mogelijkheden toegevoegd aan de overnamesteun, zoals stapsgewijze overname, nieuwkomers en reconversie leegstaande hoeves.

Het Vlaams Agrarisch Centrum verwelkomt een beleidsnota waarin het agrarisch ondernemerschap met de focus op economie en innovatie centraal staat.