Dweilen met de kraan open …

Vorige week werd met veel bravoure de ILVO-nota “Naar een geïntegreerde aanpak voor welbevinden in de Vlaamse Land- en Tuinbouw” voorgesteld. De nota is inhoudelijk verdienstelijk daar ze uitvoerig de dynamiek van de stressfactoren omschrijft en heeft gecatalogeerd. De nota is gebaseerd op een enquête bij 285 respondenten, 24 diepte-interviews en 9 focusgroepen. In totaal werden 375 (?) land- en tuinbouwers betrokken bij de studie.

Of dit aantal respondenten voldoende is om representatief te zijn voor de ganse sector is twijfelachtig temeer daar vooral de melkveehouderij significant vertegenwoordigd is binnen de gecontacteerde respondenten.

Alle media namen dit item gretig op tot in het journaal toe. De inhoud van de reportage en de media-aandacht die erop volgde leek overgoten met een surrealistisch sausje midden in een tweede Coronagolf. De goegemeente dacht dat er weer eens geld moest voorzien worden, naast het budget van boeren op een kruispunt, om de landbouwers en bevriende welzijnsorganisaties te ondersteunen. De verzuiling weet u wel …

Op bladzijde 8 van het rapport lezen we dat de regelgeving één van de zeven stressfactoren is. Het is een gemiste kans, om in de nota geen gewicht toe te kennen aan deze factor. Volgens onze ervaringen, is de regelgeving, met voorsprong de grootste stressfactor. We kunnen gemakkelijk alle edities van de VAC-flash tot eind volgend jaar vullen met regelgeving die niet of nauwelijks uitvoerbaar is, met controlemechanismen die je eerder vindt in totalitaire staten of de onderschatte rechteloosheid.

We hebben ons steeds gedistantieerd van de “Klaagmuur”. Onze insteek om vanuit een positief ondernemerschap een constructieve opinie te verkondigen wordt door onze lezers sterk geapprecieerd.

Daarom nemen we enkele aanbevelingen over vanuit de nota:
• Regelrust, meer en betere afstemming en communicatie op het vlak van wet- en regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen en departementen.
• Bewustzijn vergroten bij agentschappen en erfbetreders over de impact van hun activiteiten op het welbevinden van landbouwers.
• Dialoog opstarten tussen controle-instanties en landbouwers rond de impact van controles op het welbevinden.

Zolang de Overheid de regelrust niet toepast, blijft het dweilen met de kraan open …

 

VAC verhuist !

Van maandag 14/12 tem vr. 18/12 zijn we niet bereikbaar!

Wij zullen ons oude pand aan de Ambachtsweg 20 verlaten en gaan een nieuw pand betrekken.

Per 21 december 2020 is ons adres als volgt:
Vlaams Agrarisch Centrum – Burgemeester Maenhoutstraat 44E – 9820 Merelbeke

De telefoonnummers en overige gegevens blijven ongewijzigd.