Een steentje in de rivier

Wij blijven het herhalen, het Vlaams Agrarisch Centrum ijvert, waar nodig, voor administratieve vereenvoudiging om de eenvoudige reden, dat complexe regelgeving in wezen bijdraagt tot onrechtvaardigheid. Het onrecht manifesteert zich tussen de agrarische ondernemingen, het ene bedrijf heeft meer mogelijkheden om de bedrijfsstructuur te optimaliseren, het andere bedrijf loopt boetes op omwille van de complexiteit van de regelgeving.

Tijdens de denkdag voor stakeholders, georganiseerd door de VLM-mestbank, lanceerden we het idee om bedrijven, die aantoonbaar, duurzaam produceren, deels te ontlasten van allerlei administratieve verplichtingen. Vergelijk het, als u wil, met het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. Deze bedrijven kunnen als trekker fungeren voor andere bedrijven. Een positieve benadering die meer effect heeft dan beperkingen en bestraffing.

In VAC-flash nr. 4 vindt u dit voorstel terug. GLB 2021 voorziet een regeling, de zogenaamde ecoregeling, om een deel van de subsidies te reserveren voor landbouwbedrijven die vrijwillig instappen in een ecoregeling. De ecoregelingen maken deel uit van de groene architectuur en bouwen verder op de conditionaliteit. Binnen de ecoregelingen worden landbouwers vergoed hetzij voor het leveren van collectieve diensten door middel van landbouwpraktijken die gunstig zijn voor milieu en klimaat, hetzij als een compensatie voor de invoering van die praktijken. De steun voor ecoregelingen neemt de vorm aan van een jaarlijkse betaling per subsidiabele hectare maar mogelijks wordt dit uitgebreid naar een steun per dier of bedrijf. De ecoregelingen zijn een perfect instrument om agrarische ondernemers die duurzaam produceren te steunen voor de geleverde inspanningen. De ecoregelingen zijn regelingen die proactief de agrarische ondernemer steunt op basis van vastgestelde feiten. Ecoregelingen zijn een expressie van respect en erkenning van de inspanningen en stimuleert de ondernemer om de ingeslagen weg verder te zetten.

Het Vlaams Agrarisch Centrum denkt aan een statuut dat wordt toegekend aan de agrarische onderneming op basis van proactieve vaststellingen. De duurzaamheid kan worden vastgesteld op basis van de verschillende aangiftes, het bedrijf mag geen overtredingen de 5 jaren voor het eerste jaar hebben begaan en het bedrijf dient eenmalig de toepassing van de goede landbouwpraktijken aan te tonen.

De agrarische onderneming, welk dit statuut toegekend krijgt, ontvangt jaarlijks een bedrijfssubsidie proportioneel volgens de bedrijfsoppervlakte.

Dit voorstel impliceert dat er geen contracten worden opgesteld (vrijwilligheid), de beschikbare data ten gunste van de agrarische ondernemer worden gebruikt wat dus eenvoudig en budgettair vriendelijk is.

Het is een andere benadering van het rollenspel tussen Overheid en bedrijf.

Een steentje in de rivier zou kunnen verlegd worden.