hete soep met ballekes

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering werd, in alle heisa, voorgelegd aan het Vlaamse Parlement ter goedkeuring. Zoals ieder regeerakkoord is deze tekst het resultaat van onderhandelingen en compromissen tussen drie partijen, mensen en hun respectievelijke belangen.

De soepballetjes worden verdeeld tussen de partijen.

Wij hebben de teksten betreffende landbouw en omgeving doorgenomen. U kunt deze teksten raadplegen op onze website.

De Vlaamse Regering gaat de land- en tuinbouwers benaderen als ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen.

Het is goed dat de Vlaamse Regering het ondernemerschap en innovatie gaat ondersteunen en noemt dit zelfs essentieel om het transitie proces te doen slagen.

De Vlaamse Regering focust op opleiding, het omvormen van het VLIF tot een ondernemersfonds, de uitfasering van de gekoppelde steun, het statuut van de onderneming en de pachtwet.

Tevens is er aandacht voor de milieudoelstellingen, circulaire bedrijfsmodellen en wordt er werk gemaakt van een hervorming van inefficiënte organen en achterhaalde wetgeving.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij wordt ingebed in één economische cluster. Dit kan de economische focus op onze sector versterken.

De vijf bovenstaande regels komen tegemoet aan onze verzuchtingen. Maar waakzaamheid is geboden. Uit ervaring leren we dat nobele geformuleerde doelstellingen soms resulteren in een eindresultaat dat niet werkbaar is of zelfs diametraal staat op de oorspronkelijke doelstelling. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

Omgeving-milieu en landbouw worden verdeeld over twee ministers. Minister Hilde Crevits is bevoegd voor landbouw, Minister Zuhal Demir wordt bevoegd voor Omgeving. De splitsing van beide bevoegdheden over de twee excellenties kan kansen creëren om één, realistische doelstellingen te formuleren en twee om te werken aan een draagvlak.

De landbouw heeft nood aan een werkbare en uitvoerbare regelgeving. De huidige rigide regelgeving mag niet onaangeroerd blijven liggen. We mogen de soep niet laten zuur worden.

We hebben de excellenties succes gewenst met de melding dat we vanuit onze organisatie de wil blijven betonen om deel te nemen aan het overleg, dit om jullie belangen te behartigen, onze enige en uniek agendapunt.