map6

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over MAP

Eén van de stappen in de totstandkoming van het zesde mestactieprogramma is de uitvoering van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Daarin worden de effecten van het ontwerp-mestactieprogramma op het leefmilieu onderzocht. Iedere burger en organisatie hebben het recht deel te nemen aan het openbaar onderzoek. U kunt deelnemen door een digitaal formulier – inspraakformulier – in te vullen.

Om voorbereid te kunnen deelnemen, kan u de enquête downloaden (VACbond/Berichten/MAP6).

MAP6 is het resultaat van structureel en constructief overleg, waaraan het VAC heeft deelgenomen. Onze bezorgdheid en bekommernis gingen vooral naar de werkbaarheid en toepasbaarheid van MAP6 op de bedrijven. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor een positieve ingesteldheid waarbij de agrarische ondernemers die meewerken aan het bereiken van de doelstellingen ontlast zouden worden.

Zijn we daarin geslaagd?

U vindt onze terugkoppelingsteksten die we in september aan het overleg hebben overgemaakt integraal bij het onderwerp (zie tekst in groene kaders).

U kan de samenvatting van MAP6 op basis van het niet-technische MER-rapport en de VAC terugkoppelingsteksten downloaden (VACbond/Berichten/MAP6).