regering van lopende zaken en dringende zaken

De VAC-flash staat “alweer” vol over MAP 6, wat te doen in augustus en de hitte/droogte van 2018 en 2019.

Het zijn voor agrarische ondernemers geen lopende zaken, zoals de politiek het zich kan permitteren. Het leven en de wereld draaien verder, jullie moeten verder. De toepassing van MAP6 in 2019 wordt voor velen onder jullie een helse, zeg maar onbegonnen, klus.

Het Vlaams Agrarisch Centrum onderneemt actie op twee gebieden:

  • Het dienstencentrum plaatst de bemestingsnormen 2019 incl. de indeling van de gebiedstypes op VACcent. Tevens ontvangt de VACcent klant een overzicht van de bemestingsruimte 2019 in real-time.
  • De VACbond vraagt aan de Minister om rekening te houden met de buitengewone omstandigheden en we vragen dan ook uitzonderlijke maatregelen.

 

Geachte heer minister,

Met dit schrijven willen we uw aandacht vestigen op de actuele problematiek en constructieve voorstellen overmaken om het agrarisch ondernemerschap anno 2019 te ondersteunen.

MAP 6

Om het MAP 6 in de gebiedstypes 2 en 3 werkbaarder te maken, vragen we om de mogelijkheid voor de aanvraag van de vrijstellingsregeling 2020 te activeren tot 1 oktober 2019. Ondanks alle informatieve inspanningen ten spijt en gelet op de korte tijdspanne, wordt de impact van MAP6 in de gebiedstypes 2 en 3 bij vele agrarische ondernemers nu pas duidelijk. De termijn tussen de voorlichtingsvergaderingen en 14 juli was te kort om met voldoende inzicht een afgewogen keuze te maken.

Daarnaast vragen we tegen het najaar 2019 een eerste versnelde evaluatie van MAP 6.

Droogte/hitte 2019

We verwelkomen de verschillende initiatieven die genomen worden om de gevolgen van de droogte enigszins te temperen.

We willen u erop wijzen dat vanwege het programmadecreet 2019 er vanaf 1 september 2019 geen aanspraak meer kan gemaakt worden op het landbouwrampenfonds.

Aangezien de droogte/hitte zich manifesteert in de lente/zomer van 2019 dringt een beslissing over het al dan niet opstarten van de procedure zich op.

We verwijzen naar het SALV-advies 2018-22: [4] De SALV vreest dat de Vlaamse beleidsmakers met de gekozen einddatum voor erkende rampen geen rekening zullen kunnen houden met rampen die zich voordien of op dat moment zouden kunnen voltrekken, maar op die datum nog niet zouden erkend zijn. Dit jaar (2018) nog is gebleken dat de periode van 1 september een risicovolle periode is, waarin een langdurige ramp (droogte) kan optreden zonder reeds formeel als dusdanig te zijn erkend.

We begrijpen dat een Vlaamse Regering in lopende zaken de behandeling ervan niet bespoedigt doch buitengewone omstandigheden vragen naar uitzonderlijke maatregelen.

Met vriendelijke groeten

Namens VACbond

Danny VANDEBEECK