Satelliet S.U.Z.Y.

Vanaf 2019 zal het Departement Landbouw en Visserij de percelen die landbouwers hebben opgegeven in hun verzamelaanvraag, opvolgen door perceelmonitoring.

U leest hier verder in deze Flash meer over.

Bij de voorstelling van het project, in het voorjaar, waren wij al gezond wantrouwig. Het project, dat zeer duur is, zou in eerste instantie gebruikt worden om niet-subsidiabele teelten die onterecht als subsidiabel worden geregistreerd op te sporen. Wij stelden toen de vraag of het resultaat van zulke controle-instrument opweegt tegen de kostprijs? Er aan toe voegend stelden we dat de agrarische ondernemer bij de eersten zullen behoren die via satelliet worden gecontroleerd.

In de persmededeling en de voorstelling van het project op de website geeft de voordelen voor de agrarische ondernemer weer. Die zijn er onmiskenbaar en kunnen, zoals de digitale wereld evolueert, uitgebreid worden.

We hebben naast de perceptie, gecontroleerd te worden door een satelliet, een gezond wantrouwen over het gebruik van de data naar andere controle-instanties toe.

De data zou gebruikt kunnen worden om de bemestingsdruk, de afstand tot waterdragende lichamen, de uitrijperiode, enz… te controleren en zo sancties op te leggen.

Het zou mogelijk zijn om de schade door weersomstandigheden te bepalen, waarbij het logisch lijkt dat de verzekeraar toegang heeft tot deze data.

Het is voor ons een absolute noodzaak dat bij elke toepassing van databeheer vanuit satellieten de agrarische ondernemer over voldoende rechten beschikt om het dossier te kunnen verdedigen en dat er voldoende waarborgen worden toegekend dat de data zonder kennis van de agrarische ondernemer worden gedeeld door andere controlerende instanties.

Het siert het Departement Landbouw&Visserij dat ze een eerste aanzet geeft van proceduremogelijkheden voor de agrarische ondernemer.
Als u niet akkoord gaat met de resultaten van de perceelmonitoring, kunt u bezwaar indienen bij uw buitendienst binnen een termijn van twee weken na de datum van de melding.

We blijven erover waken dat uw rechten gevrijwaard blijven.