beelden cirkels 3

Van boer tot vork

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een “van boer tot bord-strategie” voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, voorgesteld.

Er lijkt een strategie in ontwikkeling te zijn, om de belangrijkste stake-holders, de agrarische ondernemers, tijdens de drukke voorjaarswerkzaamheden te belasten met rapporten, inzichten, documenten, vergaderingen, enz. in de hoop de inbreng van de agrarische ondernemers te minimaliseren.

De reacties op het document komen dezer dagen uit de hoek waar “thuiswerkers” de tijd hebben gevonden een mening te formuleren over de hoofden van de agrarische ondernemers.

In het document lezen we onder punt 3.2:

Adviesdiensten, uitwisseling van gegevens en kennis, en vaardigheden

Kennis en advies zijn van essentieel belang om alle actoren in het voedselsysteem in staat te stellen, te verduurzamen. Vooral primaire producenten hebben behoefte aan objectieve adviesdiensten op maat om hen te adviseren over duurzame managementkeuzes. De Commissie zal daarom doeltreffende kennis- en innovatiesystemen voor de landbouw (AKIS) voor alle actoren in de voedselvoorzieningsketen, trachten te bevorderen. In hun strategische GLB-plannen zullen de lidstaten de steun voor AKIS moeten opvoeren en de middelen moeten versterken om adviesdiensten te ontwikkelen en op peil te houden die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen en streefdoelen van de Green Deal.

De Commissie zal wetgeving voorstellen om haar informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB) om te zetten in een informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven (Farm Sustainability Data Network), teneinde ook gegevens te verzamelen over de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie en andere duurzaamheidsindicatoren. Door het informatienet wordt het mogelijk de prestaties van landbouwbedrijven te vergelijken met regionale, nationale of sectorale gemiddelden. Via adviesdiensten op maat wordt aan landbouwers feedback en begeleiding gegeven en worden hun ervaringen doorgekoppeld aan het Europees Innovatiepartnerschap en aan onderzoeksprojecten. Hierdoor zullen deelnemende landbouwers bestendiger zijn en grotere inkomenszekerheid genieten.

Als onderdeel van de Europese datastrategie zal de gemeenschappelijke Europese ruimte voor landbouwdata de concurrerende duurzaamheid van de landbouw van de EU vergroten, dit aan de hand van de verwerking en analyse van gegevens over de productie, het landgebruik, het milieu en andere gegevens, zodat landbouwbedrijven gerichter en efficiënter kunnen produceren, toezicht kan worden gehouden op de prestaties van de sector – en het initiatief inzake koolstoflandbouw kan worden ondersteund.

Volledig geschreven naar onze missie.

Er is nog hoop …