welkom

Meer dan dertig jaar geleden, bij het schrijven van het eerste mestdecreet, voerde uw organisatie, het VAC, als eerste en als enige de strijd om het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf te erkennen.

Het grondgebonden gezinsveeteeltbedrijf werd, volgens ons voorstel, binnen het mestdecreet beschermd en bevoordeeld tegen de mestafzet van de industriële landbouw. De autonomie van het gezinsveeteeltbedrijf werd gerespecteerd.

Helaas voor het merendeel van de agrarische ondernemers, we stonden er alleen voor.

Bij het invoeren van IKM, was uw organisatie de enige die vragen had naar de meerwaarde aangezien de zuiveldienst meer dan voldoende borg stond voor de melkkwaliteit. Een lastenboek, dat werd verkocht als een extra toeslag op de melkprijs, als roerganger van een tsunami aan lastenboeken, labels, checklists onder het mom van een betere prijs en afzet.

De geschiedenis echter …

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening.

We lezen met voldoening de standpunten her en der over het initiatief agripartners. Colruyt gaat via agripartners, landbouwgronden verwerven en deze ter beschikking stellen aan landbouwers om volgens de voorschriften van Colruyt, gewassen te telen die afzet vinden in de retail van de Colruyt-groep.

Ja, weg is de autonomie van de agrarische ondernemer.

Je kunt natuurlijk de vergelijking maken met de industriële landbouw, die zich de lusten toe-eigent en de lasten deelt met de sector.

We heten onze collega’s welkom in onze strijd voor de autonome agrarische onderneming. Dat voor de autonome agrarische onderneming meer vrijheid en rechten kunnen gevrijwaard worden.

Samen staan we er sterker voor …

Of zou het verlies aan grondkapitaal en borgstelling de ogen doen openen?