Het PAS-expertenpanel vat in voorliggende nota inzichten bij de opdrachten die hen werden aangereikt. In eerste instantie gingen ze aan de slag met twee startopdrachten, met name: Welke algemene inzichten en conclusies hebben ze bij de reeds onderzochte/lopende (beleids-)scenario’s en verkenningen? (Deel 1) Welke juridische...

‘Samen zorgen we voor de boer’ Dit actieplan, waaraan het VAC meewerkt, is het resultaat van een intensief participatief traject, waaraan zowel landbouw(st)ers, de Vlaamse overheid, de beroepsorganisaties als organisaties buiten de landbouwsector hebben deelgenomen. Het plan is een bundeling van tot nu toe verzamelde engagementen...

Persbericht Stikstofakkoord Vlaamse Regering 10 maart 2023 Het Vlaams Agrarisch Centrum is blij dat er eindelijk een doorbraak is in het dossier van de PAS. Bedrijven zullen opnieuw vergund kunnen worden en kunnen verder werken. We zullen alle details nog verder bekijken van het akkoord, echter is er...

Landbouw- en milieuorganisaties bereiken princiepsakkoord als basis voor een nieuw mestactieplan Eind vorig jaar gaf minister Demir de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om in onderling overleg voorstellen uit te werken voor een nieuw mestactieplan. Na maanden intensief onderhandelen werpt dit overleg zijn vruchten af....

Hernieuwen lidmaatschap Lidmaatschap moet je verdienen, Agrarische ondernemers – leden waarderen een onafhankelijke syndicale vertegenwoordiging Agrarische ondernemers – leden hebben recht op perspectief. Het afgelopen jaar was een rollercoaster voor de agrarische ondernemers. Enerzijds werd zonder enig overleg een ontwerptekst van MAP7 verspreid; werd de impact van het stikstofarrest concreet...

Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER (19 april t.e.m. 17 juni 2022) Tijdens het openbaar onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspreken op het ontwerp PAS en het ontwerp plan-MER. De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden...

Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren. Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering. Download Advies 1. Een algemene appreciatie omtrent MAP6 en beloftevolle verbeteringen om binnen MAP7 te integreren Advies...