Persbericht MAP7

Landbouw- en milieuorganisaties bereiken princiepsakkoord als basis voor een nieuw mestactieplan

Eind vorig jaar gaf minister Demir de opdracht aan de landbouw- en milieuorganisaties om in onderling overleg voorstellen uit te werken voor een nieuw mestactieplan. Na maanden intensief onderhandelen werpt dit overleg zijn vruchten af. De milieu- en landbouworganisaties stellen nu hun gezamenlijk bereikte princiepsakkoord als basis voor MAP7 voor. In november 2022 werd aan de landbouw- en natuurorganisaties de opdracht gegeven om op basis van eigen voorstellen tot een mestbeleid te komen dat tegemoetkomt aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Na maanden intensief onderhandelen ligt er nu een princiepsakkoord. De uitdaging voor de onderhandelaars was groot. De voorbije weken werd intensief overlegd tussen de verschillende organisaties. In het princiepsakkoord dat bereikt werd, is gezocht naar maatregelen die garanties moeten bieden om de doelen m.b.t. een goede waterkwaliteit te bereiken en die rekening houden met de diversiteit van de Vlaamse landbouwbedrijven en landbouwmodellen, waaronder de biologische landbouw.

Lees hier het volledige bericht

Download: “Persbericht MAP7

Download: “Uitgangsprincipes voor MAP7: Toetsingskader en Principes