PAS- Infobrochure: Vrijwillige stopzetting varkensstallen

Vrijwillige stopzetting van varkensstallen met een impactscore hoger  dan 0,5%

Door het stopzetten van de varkensstallen en het annuleren van de bijhorende nutriëntenemissierechten, wil de Vlaamse Regering de uitstoot van ammoniak sterk terugdringen in Vlaanderen. Daarbij komen varkensbedrijven (KMO’s) met een hogere impactscore eerst in aanmerking voor de stopzetting, zodat een maximale positieve impact op de habitat en soorten binnen de speciale beschermingszones wordt bekomen.

Op 24 juni 2022 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen. Met dat besluit krijgt de steunregeling de nodige juridische basis. Na die principiële goedkeuring werd de steunregeling aangemeld bij de Europese Commissie in het kader van staatssteun. De Europese Commissie keurde de steunregeling goed op 9 maart 2023. Op 10 maart 2023 keurde de Vlaamse Regering de steunregeling inhoudelijk goed en keurde ze ook de definitieve Programmatorische Aanpak Stikstof goed (PAS). De periode van indiening zal 30 dagen duren en start na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Nu de steunregeling inhoudelijk is goedgekeurd door de Vlaamse Regering zijn de modaliteiten bekend en kan de varkenshouder kennis nemen van de ontwerpregeling en kan de afweging worden gemaakt om al dan niet in te stappen.

Download:  “Infobrochure – Programmatische Aanpak Stikstof – Vrijwillige stopzetting van varkensstallen met een impactscore hoger dan 0,5%