SALV Advies Decreet Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is voor de SALV een integraal onderdeel van duurzaamheid. Daar wil de sector samen met de keten en de consument verder aan werken. Betrek daarom de belanghebbenden beter bij het dierenwelzijnsbeleid.

Over het voorontwerp van decreet dierenwelzijn ontving de SALV – net als de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn – geen adviesvraag. De adviesraad besloot om op eigen initiatief de aanbevelingen en inzichten van de betrokkenen uit de agrovoedingssector over te maken.

Zo stelt de SALV vast dat er meer duidelijkheid moet komen over de beschutting voor dieren die buiten worden gehouden. De adviesraad pleit voor een code voor goede praktijk, in overleg met de sector. Evenmin is het duidelijk hoe de regelgeving zal omgaan met tijdelijke kleuring voor de fok, identificatie of dierenwelzijn. De SALV vraagt om aantrekkelijke stimulansen te ontwikkelen voor autocontrole via de certificatie voor en navolging van het Codiplan Animal Welfare.

Nieuwe en verbeterde (landbouw)economische instrumenten moeten de kosten van verduurzaming op het vlak van dierenwelzijn beter integreren in de vergoeding voor de boer. Daarnaast vraagt de adviesraad om te blijven ijveren voor een gelijk speelveld binnen België en Europa. Het is volstrekt onwenselijk dat uitgebannen productie via import toch een weg naar ons voedselsysteem vindt. Daarom dringt de SALV aan op een simultane Europese uitfasering van verrijkte kooisystemen in de pluimveehouderij. In afwezigheid van dat gelijk speelveld beveelt de SALV aan om de minimumvoorwaarden voor de verrijkte kooi naar het bovenwettelijke niveau van de koloniehuisvesting te brengen.

Na de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn onderschrijft nu ook de SALV de One Welfare-benadering. Dit concept gaat ervan uit dat dierenwelzijn afhangt van en samenhangt met het welzijn van de mens en een duurzame leefomgeving en deze beide ook beïnvloedt. Aan deze onderling verbonden dimensies moet specifiek ook het welzijn van de boer toegevoegd worden. Net als de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn vraagt de SALV om een stimulerend beleid verder vorm te geven.

Download: “SALV advies Decreet dierenwelzijn