Teeltschade door wateroverlast 2021

Wanneer je schade hebt geleden aan de teelten en gewassen door het recente wateroverlast raden we aan om volgende actie te ondernemen.

Gemeentelijke schattingscommissie

Nodig steeds de gemeentelijke schattingscommissie van de gemeente waar de percelen gelegen zijn uit. Bewaar de uitnodiging (aangetekend schrijven – mail) indien de schattingscommissie niet ingaat op je uitnodiging.

Bredeweersverzekering

Indien je over een bredeweersverzekering beschikt, contacteer je makelaar.

Waarvoor kan je proces-verbaal van de schattingscommissie gebruiken?

Fiscaliteit
 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de forfaitaire barema’s
 • Bewijs lager inkomen voor vermindering sociale bijdragen
 • Bewijs van lagere omzet in fiscale resultatenrekening en vennootschappen
 • Onroerende voorheffing
 • Minstens 25% schade
 • Via bezwaarschrift, binnen de drie maanden na ontvangst aanslagbiljet
Vlaams rampenfonds
 • Bewijs van schade niet-verzekerde teelten
Mestdecreet (volgens ad-hoc beslissingen)
 • Inroepen overmacht bij niet naleving uitrijregeling
 • Inroepen overmacht inzaaien vanggewassen
 • Annulering percelen voor nitraatresidubepaling (bezwaarmogelijkheden na staalname)
Randvoorwaarden
 • Inroepen overmacht inzaaien EAG gewassen
 • Inroepen overmacht niet voldoen aan randvoorwaarden
Andere
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 • Bijzondere opbrengstverliezen ingeval van premies
 • Terugvordering VLAM bijdragen
 • Inroepen overmacht niet voldoen aan voorwaarden van teeltcontracten
Pacht
 • Pachtprijsvermindering artikel 21 en 22 van de pachtwet
 • Oogstschade minstens 50 % bedraagt.
 • Schade is gevolg van toeval (weersomstandigheden)
 • Schade is berokkend aan veldvruchten voor de oogst
 • De pachter ontvangt geen enkel andere schadeloosstelling
 • Pachter dient de verpachter per aangetekend schrijven de vermindering aan te vragen (proportioneel)