Waterkwaliteit resultaten 2021-2022

Jaarlijks publiceert de VMM de cijfergegevens over de nutriënten in oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied.

Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlakte- en grondwater bemoeilijkt gebruik als drinkwater en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlakte- en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. Om de invloed van de landbouw op te volgen doet de VMM regelmatig metingen in grond- en oppervlaktewater. Deze meetnetten zijn actief sinds 1999 om het effect van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen. Dit in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. De resultaten van de meetnetten worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaardes voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat, zoals opgenomen in VLAREM II.

Download: “Nutriënten in oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied 2021-2022