Behoedzaam stapsgewijs

Sinds november werd er intensief overleg gepleegd tussen de landbouworganisaties en de natuurverenigingen over MAP7.

Op 7 maart 2023 werd tussen de belangenorganisaties een princiepsakkoord bereikt, als basis voor de uitrol van MAP7 in 2024.

Vooreerst willen we onze onderhandelaars, Koen Van den Noortgate en Margo Vandercoilden, bedanken voor de inspanningen die ze hebben geleverd om de belangen van de autonome agrarische ondernemers te behartigen.

Ieder akkoord is een balans tussen nemen en geven. De milieu- en de landbouworganisaties benadrukken dat dit akkoord meer is dan een loutere oplijsting van aparte voorstellen. Het is een samenhangend geheel waarbij maatregelen elkaar versterken en de impact ervan ook verder zal gaan dan enkel een verbetering van de waterkwaliteit. Het is bovendien een onderhandeld plan, waarin de nodige evenwichten bereikt werden en waarvoor draagvlak is bij zowel de milieu- als de landbouwsector.

Het plan is één en ondeelbaar en dient in zijn geheel uitgevoerd te worden of desgevallend in onderlinge samenspraak bijgestuurd.

Het overlegmodel boekt resultaat. In vele domeinen is het overlegmodel op zijn zachts gezegd verwaterd tot een praatbarak waarna de schietstand op straat en in de sociale media open gesteld wordt.

De onderhandelaars over MAP7 namen hun verantwoordelijkheid ernstig. Met wederzijds respect, luisteren, woord, wederwoord en onderbouwd met wetenschappelijke en technische kennis kan er resultaatgericht gewerkt worden.

Woorden wekken, voorbeelden strekken …

Het moet zijn dat de dinsdagavond voor de Vlaamse Regering het licht begon te schijnen. Na maanden loopgraventactiek en operatie beschadiging bereikte ook de Vlaamse Regering een akkoord over de stikstofproblematiek. We zijn blij dat er eindelijk een akkoord is dat een spoor uittekent voor verdere beslissingen en uitvoeringen maar tevens zijn we bezorgd over de mogelijkheid tot extern salderen.

We lezen op blz. 6 van het akkoord: Inzake extern salderen:

  • Nog dit jaar starten we, los van de definitieve PAS, een milieueffectenrapport op met concrete varianten van salderingssystemen.
  • In functie van het resultaat van deze MER, de inspraak en de haalbaarheid van de systemen beslist de Vlaamse regering desgevallend het systeem te introduceren.

Dankzij het princiepsakkoord MAP7 en het stikstofakkoord deblokkeerde het GLB 2023 en kunnen we eindelijk tijdens een weliswaar beperkte periode de impact van dit GLB2023 op de individuele agrarische ondernemingen ervaren.

Behoedzaam en stapsgewijs richting lente.