Doelafstand

Op onze website www.vac.eu kunt u het SALV advies aangaande MAP 7 lezen.

Het advies werd opgesplitst in twee delen, waarvan deel I een algemene appreciatie uitdrukt en adviseert om beloftevolle verbeteringen in MAP 7 te integreren.

Deel II formuleert aanbevelingen naar een systeembenadering.

Samengevat zijn de volgende krachtlijnen opgenomen in het advies

Een duurzame bodemkwaliteit moet een overkoepelende doelstelling van het structureel mestbeleid zijn.

Meer circulariteit vormt een hefboom om een duurzame bodemkwaliteit te realiseren. Reik de Vlaamse landbouwers meerdere uitvalswegen aan om die circulaire omwenteling binnen een realistisch tijdsperspectief vorm te geven. De raad doet daartoe een aantal voorstellen.

Een actief socio-economisch (landbouw- en voedsel)beleid en een inclusief innovatiebeleid zijn absoluut noodzakelijk om de nodige vliegwieleffecten te genereren.

De SALV formuleert een aantal algemene principes die de overheid moet hanteren bij de uitwerking van het structureel mestbeleid ten behoeve van een goede waterkwaliteit, een duurzame bodemkwaliteit en meer circulariteit.

Betrek de SALV bij de verdere ontwikkeling van het structureel beleid en in het kader van de dialoog binnen de agrovoedingsketen en met andere maatschappelijke actoren.

Wanneer u het advies leest, denkt u waarschijnlijk, wat zou dit kunnen betekenen voor mijn onderneming? Welke impact zou MAP 7 kunnen hebben op mijn bedrijfsvoering ?

U zult hiervan weinig terugvinden in het advies. Daarvoor is de uitgangspositie tussen de adviesvraag van de minister en de uiteindelijke uitvoering van MAP 7 te groot.

Het advies bevat interessante invalshoeken om een geleidelijke en sector gedragen transitie te bewerkstelligen. Een structurele omslag naar meer en betere vormen van circulariteit te realiseren. Of hoe de term “grondgebondenheid” terug komt van nooit weg te zijn geweest.

De doelafstand lijkt soms oneindig groot. Maar niets is onmogelijk.