Gegijzelden

Het zoeken naar een titel voor het hoofdartikel dat de lading dekt en fungeert als een eyecatcher is telkens een uitdaging. Dit artikel koppelt de situatie op de velden aan het agrarisch ondernemerschap. We hadden de keuze uit grondrecht, bemoeienissen, rigiditeit, non-compatibel, rijstteelt, water dragen naar de zee, enz.

Het weer en de weersomstandigheden is een weerkerende stressfactor voor iedere agrarische ondernemer.

We krijgen vragen van klanten/leden voor advies over de aanhoudingsperiode, de vanggewassen, de zogenaamde regelgevende voorwaarden van de verschillende beleidsdomeinen. De agrarische ondernemer ondergaat de weersomstandigheden en past zijn bedrijfsvoering aan. De rigiditeit van de regelgeving belet agrarische ondernemers de bestemming van de teelten te wijzigen (bijvoorbeeld korrelmaïs i.p.v. snijmaïs, omwille van de gunstige prijsvooruitzichten) wegens het langere teeltseizoen. Of kunnen nog geen percelen bewerken aangezien het stro te nat is om in te halen. Om enigszins de rechten te vrijwaren bij latere discussie is het aan te raden om de gemeentelijke schattingscommissie op de hoogte te brengen en de percelen te fotograferen met verwijzing naar een datum (vb een krant).

In deze Flash leest u ogenschijnlijk twee non-compatibele artikels over de vanggewassen. Terwijl we vragen voor uitstel van het inzaaien van de vanggewassen en verkregen hebben, leest u een oproep om zo vroeg mogelijk vanggewassen in te zaaien. We willen erop wijzen dat de code van de goede landbouwpraktijken, zeg maar het gezond verstand moet primeren.

We blijven het verkondigen, een datum vermelden in een regelgeving is duidelijk en handig te controleren en te sanctioneren doch staat haaks op de praktijk.

De agrarische ondernemer wordt gegijzeld door het weer en de regelgeving.

Een ondernemer ziet steeds twee kanten aan een medaille. De huidige situatie op de velden versterkt ons standpunt betreffende de inzaaitermijnen beschreven in het voorstel om de vanggewasregeling aan te passen vanaf 2022. Samen met de andere organisaties hebben we gewaarschuwd dat de minister jaarlijks uitzonderingen zal moeten toestaan. Willen we dit vermijden en willen we de goede landbouwpraktijken hoog in het vaandel vieren, schrijf dit dan ook in de regelgeving. Dit is gunstig voor het milieu, het klimaat, het agrarisch economisch voordeel kortom voor iedereen. Enkel van de controlerende en sanctionerende diensten wordt pragmatiek, inlevingsvermogen en gezond verstand gevraagd.

Te veel gevraagd?