Graanschuren

Tegen de kou kun je een jas uit de kast halen en aantrekken, tegen de honger moet je dagelijks over betaalbaar voedsel beschikken.

De effecten van de oorlog in Oekraïne deinen uit over de ganse wereld. De prijzen voor energie, kunstmeststoffen, toeleveringsmateriaal enzovoort stijgen in een ongekende snelvaart naar zelden geziene hoogtes. Agrarische ondernemers zoeken naar alternatieven voor de dure kunstmeststoffen. Een optimale benutting van het dierlijk mest, een selectieve bemesting, andere formules en formuleringen enz.

We mogen ons nog enigszins gelukkig prijzen dat we de mogelijkheid hebben om alternatieven uit te werken. In andere delen van de wereld worstelen agrarische ondernemers met onbetaalbare kosten welke kunnen resulteren in misoogsten, honger, opstanden, volksverhuizingen, enz… Dit is geen typisch Derde Wereld-probleem. Vanuit Italië ontvangen we berichten dat de explosief gestegen prijzen voor bijvoorbeeld veevoer liefst 100.000 Italiaanse agrarische ondernemingen in de problemen brengt.

Sommige zien mogelijkheden in een transparantere voedselketen waar hogere kosten kunnen doorgerekend worden in de verkoopprijs. Dit is deels een mogelijkheid zolang de eindverbruiker bereid is om de hogere prijzen te betalen en totdat de consument op zoek gaat naar alternatieven.

Je zou dit item kunnen beschouwen als de jas die je aantrekt als het koud wordt. We missen de sense of urgency. Er dienen NU beslissingen genomen te worden met effect op de komende oogsten. Honger dient dagelijks gestild te worden.

Kijken naar de Overheid? Ja zeker! Vanuit het VAC hebben we zelden extra financiële steun gevraagd voor crisisbeheer. Wij formuleren eerder voorstellen, die de maatschappij niets of weinig kosten en die een maximale impact hebben op het resultaat. We hebben vorige week tijdens het overleg met de VLM aangedrongen om de buitenproportionele boetes van €1000 per ha te verlagen naar €250 per ha voor de equivalente maatregel wintergranen na een nitraatgevoelige hoofdteelt. In de huidige context heeft de inzaai van wintergraan na mais een positief effect op de mogelijke beschreven rampscenario’s.

Vele agrarische ondernemers willen deze equivalente maatregel toepassen gelet op de marktsituatie en om de monocultuur te doorbreken doch de torenhoge boete van €1000 per ha schrikt af.

Een voorbeeld

Een agrarische ondernemer heeft 12 ha bouwland waarvan door de stijging van het referentieareaal respectievelijk +20% en +10% hij aan een maximum vanggewas verplichting komt van 9.6 ha. (80%)

Het teeltplan bevat 5 ha wintergerst en 7 ha korrelmais. Na de wintergerst wordt een vanggewas ingezaaid.

Een vanggewas inzaaien voor 15/10 na korrelmais is economisch minder interessant. Dus kan hij opteren voor de equivalente maatregel wintergraan na een nitraatgevoelige hoofdteelt.

Hij zou na de korrelmais wintergraan inzaaien als equivalente maatregel. 7 ha x 65% = 4.55 ha.

Het totaal gerealiseerde vanggewas bedraagt 5 ha na wintergerst + 4.55 ha na korrelmais = 9.55 ha. Hij heeft 0.05 ha tekort aan vanggewas. De boete bedraagt 9.6 ha x €1000 = €9600.

Begrijpen we mekaar? Ja zeker! Nu Brussel nog …