Het beleg van Absurdistan

De titel klinkt wat agressief, waarvoor onze verontschuldigingen

Vanuit het boerenprotest, zeg maar gerust vanuit de buik, is er eindelijk, een opening gecreëerd tot overleg. Een overleg gekruid met een flinke scheut politieke recuperatie en een onduidelijke lijn richting doelstellingen.

Het VAC trekt haar lijn door op ieder overleg waar ze toe wordt uitgenodigd, hetzij fysiek hetzij via schriftelijke nota’s. We ervaren een positieve en constructieve ingesteldheid van de Overheid.

Onze lijn is streven voor een werkbare en toepasbare regelgeving waarbij bedrijfstypes geen nadeel mogen ondervinden van andere bedrijfstypes en waarbij elke onrechtvaardigheid wordt uitgesloten.

We geven hieronder een greep weer van onze insteek die we de voorbije dagen op diverse overlegstructuren hebben ingebracht. De lijst is niet volledig en wordt ad hoc resultaatgericht aangevuld.

MAP 6 – Quick wins maatregelen

Kunstmeststofregister

Schaf de korte termijnen waarbinnen de registratie dient te gebeuren af en vervang deze door een jaarlijkse registratie (voor het einde van het jaar) in het verhandelingsregister en gebruikersregister zonder koppeling aan de percelen en/of gewassen.

Equivalente maatregelen

Verlaag de administratieve boetes tot het niveau van de administratieve boetes aangaande de vanggewasverplichtingen.

Europees niveau

Conditionaliteit

Het VAC stelt voor om de maatregel niet productieve elementen en braak te schrappen.

Vlaams niveau

Indieningstermijn

Het VAC stelt voor om de indieningstermijn (30 april) voor dossiers ingediend door de dienstverleners te verlengen naar 31/05 zodat de dienstverlener meer tijd heeft om een correct advies te verlenen aangaande de diverse mogelijkheden. Dit impliceert dat alle uiterste indieningsdata verschuiven met 1 maand voor de bovenvermelde aangiftes.

Sanctietabel

Het VAC stelt voor om de sanctietabel openbaar te maken.

Overlappingen

Het VAC veronderstelt dat het merendeel van de overlappingen te wijten zijn aan het verkeerd gebruik van de codes H M P N. We stellen voor om deze te reduceren tot A (gebruik) en I (gebruik zonder premie).

Er wordt dan een invulveld voorzien om het exploitatienummer in te vullen van het bedrijf welke de mestrechten heeft, zonder dat deze het perceel moet aangeven.

Kalender

De maatregel “minimale bodembedekking behouden” doch zonder data.

Brede weersverzekering

De tussenkomst voor de bredeweersverzekering voorafgaand invullen op het E-loket aan de hand van de aangifte van vorig jaar of een waarschuwing meegeven.

Berekeningen

Een berekeningstool toevoegen aan het E-loket om het resultaat (prognose) van de aangevraagde regelingen te berekenen.

FAVV

Controles

Een voorafgaande melding van de controle (minimum 3 dagen) zodat de agrarische ondernemer zijn planning kan aanpassen. Een maximale duurtijd van de controle (3 uur) tenzij er een ernstig en aantoonbaar vermoeden is van delict.

Sanctie bij inbreuken

Bij controles stelt men inbreuken vast die aanleiding geven tot een inbreuk op meerdere controlepunten met als gevolg dat de sanctie verhoogd wordt van 1% naar 3% of van 3% naar 5%

Bonus/malus FAVV heffing BIO bedrijven

Bedrijven in de primaire sector (landbouw) kunnen genieten van een korting op de jaarlijkse heffing van het FAVV indien het bedrijf is gecertificeerd door een gevalideerd ACS. Bio wordt door het FAVV beschouwd als een “label” en komt niet in aanmerking voor de bonus, tenzij de bio-bedrijven dezelfde certificering doorlopen als gangbare bedrijven en betalen en dit terwijl de gehanteerde checklist bijna identiek is.