Hobbelige weg

De campagne van de voorjaarsaangiftes is meer dan halverwege.

Op 15 maart hadden 29.228 aangifteplichtige landbouwers (96,5%) en 1.336 uitbaters (89,2%) hun Mestbankaangifte voor productiejaar 2022 tijdig ingediend.

Momenteel loopt de toepassing van het GLB 2023 bij het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad voordat de goedkeuring van het operationeel plan op 20 maart 2023 werd gegeven. In een te kort tijdsbestek wordt het GLB 2023 nu concreet.

De medewerkers van het Departement Landbouw&Visserij en de dienstverleners waaronder onze medewerkers doen hun stinkende best om de aangiftes correct en tijdig in te dienen. In VAC-flash nr. 7 hebben we enkele items van het GLB2023 chronologisch gepubliceerd. Zoals u zult merken, worden er tijdens deze campagne, verbeteringen, verduidelijkingen en aanpassingen aan ons bezorgd. Deze roepen soms meer vragen op dan antwoorden doch we trachten samen met de diensten van het departement alles in goede banen te leiden.

5848 agrarische ondernemers hebben het statuut van niet-actieve landbouwer en worden uitgesloten van het premiestelsel. Dit aantal vertegenwoordigt bijna een kwart van de bedrijven. Een deel van deze ondernemingen zal mits aanpassingen of berekeningen in aanmerking komen voor het statuut “actieve landbouwer”. Desalniettemin zullen de niet-actieve landbouwers kopzorgen hebben omtrent het statuut.

Het is treffend dat net nu het jaarlijkse rapport van “Boeren op een Kruispunt” is verschenen. Uit het voorwoord onthouden we dat de symbolische grens van 300 nieuwe aanmeldingen werd overschreden.

Op 24 mei 2022 werd het actieplan “Welbevinden” voor de Vlaamse Land- en tuinbouw gelanceerd.

Om de grenzen van de veerkracht van de agrarische ondernemers niet te overschrijden roepen we de bevoegde diensten op om pragmatisch om te gaan met de toepassing van de voorwaarden en engagementen die beschreven staan in de verzamelaanvraag 2023.

Een pragmatische houding aannemen zal meer effect hebben op het welbevinden van de agrarische ondernemers dan menig 4 kleuren folder, projecten en studienamiddagen.

Het verkeersbord A13 geeft aan dat de weg hobbelig is of dwarse uitholling of ezelsrug heeft. De weggebruiker moet zijn snelheid aanpassen.

Met wat goede wil, wederzijds begrip en samenwerking geraken we heelhuids over deze weg.