Inspraak vergt inzicht

De publieke inspraak over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 is lopende. Je moet je reactie uiterlijk 29/08/2021 bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar je kan ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team MER in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team MERn.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een Europees stimulerend beleid dat een kader aanbiedt met een reeks van steunmaatregelen voor de landbouw en het bredere platteland.

De algemene doelstellingen van het GLB zijn:

  • een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector bevorderen om voedselzekerheid te garanderen
  • milieuzorg en klimaatactie intensiveren en bijdragen aan de verwezenlijking van de milieu- en klimaat gerelateerde doelstellingen van de Unie
  • het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden versterken.

Deze doelstellingen worden aangevuld met een horizontale doelstelling die erin bestaat de sector te moderniseren door kennisstimulering en -deling, innovatie en digitalisering in de landbouw en de plattelandsgebieden en door de benutting daarvan te bevorderen.

Om invulling te geven aan het GLB in de periode 2023–2027 stelt Vlaanderen een Vlaams GLB Strategisch Plan op met steunmaatregelen die tegemoetkomen aan de specifieke Vlaamse noden.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota, 168 blz, vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Om een goed inzicht te krijgen over het toekomstig GLB is de nota een goed, correct en volledig document dat de agrarische landbouwer informeert over het toekomstig beleid en in staat stelt om, voorzichtig, toekomstige plannen op bedrijfsniveau uit te werken.
Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden op https://omgeving.vlaanderen.be/publieke-inspraak-van-30072021-tm-29082021-over-het-plan-mer-voor-het-vlaams-gemeenschappelijk op uw gemeentehuis of stadhuis, bij het Team MER in Brussel

Doen!