jongleren

U kent het wel. Jongleren met de bal of voor gevorderden met Chinese borden, is een vaardigheid die van jongsbeen wordt aangeleerd om de motoriek te verbeteren. Tijdens de opwarming van de spelers zien we dit nog eens op de velden van het E.K.-voetbal.

Het komt erop neer voorwerpen zolang mogelijk draaiende of in de lucht te houden. De interactie tussen de verschillende beleidsdomeinen die van toepassing zijn in een agrarische onderneming verplicht de ondernemer tot jongleren. In opdracht van de VLM heeft het ILVO en de Bodemkundige Dienst een gerichte verkennende studie uitgevoerd op welke manier het best ingespeeld kan worden op veranderende of extremere weersomstandigheden, met als finaliteit een verdere beheersing van nutriëntenverliezen.

Het rapport is een turf geworden van 395 bladzijden. Het is een meer dan verdienstelijk rapport dat de interactie aantoont tussen de klimaatadaptieve maatregelen en nutrientenverliezen. Of hoe kunnen bemestingstechnieken bijdragen tot de klimaatdoelstellingen en de klimaatwijziging.

Voor ons kan het rapport mee de wetenschappelijke basis vormen voor de volgende MAP’s.

Onze leden weten dat het VAC een groot voorstander is om stalmest te bevoordelen in het mestdecreet. De term “stalmest” komt 35 keer voor in het rapport.

Grosso modo lezen we dat stalmest bijdraagt tot een verminderde nitraatuitspoeling, de methaanemisie uit stalmest is 10 maal lager dan drijfmest verbetert in het algemeen de bodemconditie. Daarom dat we steeds blijven herhalen dat stalmest dient beschouwd te worden als een bodemverbeteraar.

Bij het overleg over MAP6+ hebben we opnieuw gesteld dat de definitie, circulaire stalmestbedrijf, welk om onbekende redenen en door onbekende krachten werd verengd tot een dierlijke productie zonder beweiding, haar doel voorbij schiet.

Voor ons is een circulair stalmestbedrijf een bedrijf waarvan minstens 90% van de dierenplaatsen ingestrooid worden. Trouwens, het beweiden is een ammoniak-emissiereducerende maatregel en techniek in het PAS-verhaal. Of, en dit is een aanname, een circulair stalmestbedrijf volgens MAP6 heeft een moeilijker vergunningstraject.

We hebben het dikwijls gemeld. Hoe doelgericht sommige maatregelen ook worden voorgesteld, ze schieten in de praktijk al eens haar doel voorbij omwille van de complexiteit van de impact van de diverse beleidsdomeinen.

Bedrijven met stalmestopslag op de kopakker, verwijzen we graag naar blz. 116 en 117 van het rapport.

Het rapport is te raadplegen op de website van de VLM.