Macht Gezag Invloed

Macht, gezag en invloed zijn drie verschillende dingen die met elkaar verbonden zijn.

Macht is het vermogen om iets tot stand te brengen, althans over het item waarop de macht toepassing heeft.

Gezag verkrijgen vraagt onder meer dat je toegevoegde waarde hebt die de dossiers verrijken.

Wie invloed heeft kan niet direct ingrijpen maar kan op termijn iemand of organisaties van mening doen veranderen.

Leden vragen wel eens welke macht het VAC heeft. Wel, laat ons duidelijk zijn, geen.

We ervaren respect voor onze inbreng tijdens de onderhandelingen over de lopende landbouwdossiers. Hiermee op een respectvolle manier omgaan is voor ons belangrijk. Of dit respect vertaald wordt naar gezag is aan de andere partners om te oordelen.

We zijn wel verrast op de invloed die we hebben op lopende dossiers.

Op 19 april lezen we op VILT dat Natuurpunt en ABS samen ijveren voor een duurzaamheidspremie voor vleesvee. Een standpunt dat ons genegen is.

Een standpunt dat we reeds in VAC-flash nr 4 van 14 februari 2020 publiceerden. Een standpunt deel uitmakend van de VAC-voorstellen GLB die we in januari 2020 hebben bezorgd aan het Departement L&V onder vraag 10.1.

We citeren: VAC stelt voor om de zoogkoepremie integraal om te zetten in een premie voor blijvend grasland. De één op één compensatie voor de zoogkoehouders kan gehaald worden door een deel te financieren met het budget van de slachtpremie vleeskalveren. De waarde van de steun wordt uitgedrukt per ha blijvend grasland. Dit bekomt men door het totaal van de zoogkoepremies te delen door de totale oppervlakte blijvend grasland geregistreerd door agrarische ondernemers die tevens zoogkoepremie gerechtigd zijn. Dit getal is de eenheid per ha die kan toegekend worden aan de zoogkoehouders.

Het spreekt dat het voorstel niet kan verwoord worden in een vijftal zinnen doch het geeft een aanzet van het doel. Een doel dat gelijk is aan het voorstel van Natuurpunt en ABS.

Eens te meer blijkt dat pragmatische en het onderbouwen van standpunten vanuit de praktijk en vanuit het oogpunt van het agrarisch ondernemerschap loont.