Notendop

Reeds meer dan twee jaar schrijven we hier dat we in woelige tijden leven. Brexit, Corona en nu Oekraïne, de wereld staat op zijn kop.

De berichten die we ontvangen kunnen we als “verwarrend” omschrijven.

Bij deelnames aan debatten en overleg allerhande, glijdt men te pas en te onpas af naar een discussie over een of het toekomstig landbouwmodel. Men kan daar werkelijk boeken over schrijven en rapporten lezen. Onze insteek in deze is steeds dat “de markt” hierover beslist. De “markt” is breed. Het gaat van je rechtstreekse klant, de retail tot de globalisering. De EU wenst de biologische landbouw uit te breiden naar 25% van de landbouwgrond. Een nobel streefcijfer ware het niet dat momenteel de vraag het stijgend aanbod niet volgt. Tekenend is dat de gangbare melkprijs de melkprijs voor bio heeft ingehaald.

Ondanks de druk op het agrarische ondernemerschap blijven de ondernemers topprestaties leveren.

Uit het jaarverslag van MCC leren we dat de Vlaamse melk van topkwaliteit is. De hoge bacteriologische kwaliteit van de Vlaamse melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 9.200 per ml en een gemiddeld coligetal van 12,6 per ml. Het gemiddeld celgetal van minder dan 200.000 per ml duidt ook op een relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. Op maandbasis blijven meer dan 98% van de melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen. De Vlaamse melkveehouders mogen dus terecht fier zijn op hun dieren en de kwaliteit van de melk die ze produceren.

Uit het jaarverslag van Boeren op een Kruispunt onthouden we dat zelfs sterke schouders het kunnen begeven.

De aanmeldingen in 2021 namen een forse vlucht omhoog: een stijging van 44% t.o.v. 2020.

De sessies bij de psychologen verdubbelden zelfs.

Opvallend in de cijfers is het spectaculair gestegen aandeel van de varkenshouderij in de aanmeldingen. De oorzaken zijn uiteraard niet ver te zoeken.

In hetzelfde jaar werden 6976 investeringen goedgekeurd door het VLIF voor een subsidiabele investeringskost van €185 507 327. De toegekende steun bedroeg €46 398 357.

Hoopgevend is dat ook in 2021 178 aanvragen voor VLIF-overname steun werden ingediend, waarvan 170 werden goedgekeurd. Dit is het hoogste aantal sinds 2015.

170 jonge agrarische ondernemers die ondanks de doemberichten hun dromen gaan waarmaken. Los van de financiële steun, die waardevol is, dient de Overheid, nu meer dan ooit, een kader te scheppen waarin deze jonge bedrijfsleiders een specifiek winstmodel kunnen ontwikkelen en een toekomst kunnen uitbouwen in dit land.

Want zij zijn het waard.