Pinokkio

Wanneer Pinokkio de waarheid niet vertelde groeide zijn neus. Zo ontstond er een lange neus die ook wel de Pinokkio neus wordt genoemd.

Mocht dit geen sprookje zijn maar werkelijkheid dan zou het opvolgen van de anderhalve meter coronaregel geen probleem gevormd hebben in ons land.

In de vorige VAC-flash konden we de lapsus van minister Demir nog als een verspreking wegzetten. De uitspraken van 3 juli deden echt pijn aan de oren. Indien we deze uitspraken opnieuw willen catalogeren als een lapsus/verspreking raden we het kabinet aan om de minister duidelijk en correct te briefen over wat en hoe kan verkondigd worden en zeker alle elementen die olie op het vuur kunnen gooien te bannen uit haar communicatie.

Problematisch wordt het voor een democratie indien de versprekingen deel zouden uitmaken van een strategisch communicatieplan in navolging van Donald Trump.

Trump wist dat als je wil liegen, je dat schaamteloos en herhaaldelijk moet doen. Tot niemand nog iets gelooft. Volgens de Washington Post loog of verdraaide Donald Trump tijdens zijn ambtstermijn 30.573 de werkelijkheid. Eenzelfde tactiek werd toegepast door de voorstanders en dito pers van de Brexit.

Hier wacht een immense opdracht voor de vierde macht de pers. De pers moet de waan van de waarheid kritisch benaderen en desgevallend doorprikken dan liever de boodschapper te zijn van op niets gebaseerde aankondigingspolitiek.

De agrarische ondernemer heeft recht op een evenwichtig beleid gebaseerd op correcte cijfers verzameld en verwerkt door diensten betaald door de belastingbetaler. Diezelfde belastingbetaler die mee de Rendac-factuur betaalt.

Tijdens de jaarlijkse opmaak van de rendabiliteitscijfers over vijf jaar valt het de redactie steeds weer op hoe groot de verschillen zijn in de beschikbare cijfers en data. We stellen daar onze vragen bij. Als antwoord kregen we telkens de definitie van het onderwerp als antwoord. Bijvoorbeeld wanneer is een koe een koe?

Om met de definitie geen rekening te moeten houden, hebben we onze queeste beperkt op de definitie runderen. Je kan geen schapen of varkens laten meerekenen met runderen en alle runderen zijn geregistreerd.

Volgens STATBEL zijn er in 2020 1.265.729 runderen in Vlaanderen. Een cijfer dat volledig werd overgenomen door Statistiek Vlaanderen. Echter, in het mestrapport 2021 lezen we dat er in Vlaanderen 1.279.004 runderen zijn geregistreerd of 13.275 meer.

In het kader van het stikstofdebat is het belangrijk om met correcte en liefst op wetenschap gebaseerde cijfers te werken.

Misschien in de marge van het stikstofdebat. Tijdens de gedachtewisseling binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid met intendant Piet Vanthemsche over de aanpak in het Turnhouts Vennegebied werd de problematiek van de aanwezige ganzenpopulatie en de stikstofdepositie even besproken. Volgens het VITO is er geen stikstofdepositie indien de ganzen binnen het gebied foerageren en tevens ontlasten. Er is wel sprake van stikstofdepositie wanneer de ganzen buiten het gebied gaan foerageren en binnen het gebied komen ontlasten. Goed om weten voor het grasland- en ruwvoedergebruik binnen het gebied.