Positivisme is een schaars goed

Deze week besteden we ruim aandacht aan het actieplan welbevinden. Samen met meer dan zeventig organisaties bundelen we de krachten voor een beter welbevinden onder de agrarische ondernemers.

Met een VLAM-campagne wordt ook de burger opgeroepen om meer erkenning te tonen voor het werk van de agrarische ondernemers.

Uit onze intensieve contacten tijdens de voorjaarscampagne en actueel de impact van het stikstofakkoord is de algemene teneur negatief. Tijdens de voorjaarscampagne is het ons meer en meer duidelijk geworden dat het opstellen van een teeltplan conform de voorschriften van het GLB en de regelgeving van MAP 6 een huzarenstuk lijkt te worden.

De vrijheid van ondernemen is ten gevolge van de restricties ver zoek. Er bestaan wel instrumenten om deels eraan te kunnen ontsnappen zoals de vrijstellingsregeling of de equivalente maatregelen, doch ook deze kunnen complex zijn in de aanvraag, de toepassing en de handhaving.

Vanuit het VAC hebben we onze engagementen toegespitst binnen de drie sporen op enerzijds de individuele benadering en anderzijds de collectieve benadering.

Als individueel speerpunt engageren we ons om de vertrouwensrelatie te versterken door meer in te zetten op het proactief begeleiden met als doel een versterkt ontzorgend dienstenpakket aan te bieden. Tevens gaan we de sterke punten van de individuele onderneming nog meer accentueren.

Collectief blijven we hameren op de administratieve vereenvoudiging. In elk overleg waar we aanwezig zijn waken we erover dat de voorstellen van regelgeving eenvoudig, uitlegbaar en toepasbaar zijn op de bedrijven.

Het summum van slagen van het actieplan zou het invoeren van een verplichte toets naar administratieve ontlasting zijn. Bij een nieuwe regelgeving wordt het advies van onder andere de Raad van State en/of Rekenkamer gevraagd. Het zou een ernstige bijdrage zijn voor het welbevinden mocht het voorstel van regelgeving standaard getoetst worden aan de administratieve vereenvoudiging. Een rol die de SALV als adviesorgaan perfect kan opnemen. De SALV zou standaard in haar adviezen de impact op de administratieve last kunnen opnemen.

Positivisme uitdragen in deze uitdagende tijden voor een zich verongelijkte en geviseerde doelgroep is een aartsmoeilijke opdracht. We nemen met overtuiging deze handschoen op omdat we weten dat positivisme een sterke katalysator is naar het succesvol ondernemerschap.