RIA

De titel verwijst niet naar een persoon of een of andere geheime dienst.

RIA staat voor reguleringsimpactanalyse en was destijds op initiatief van de Vlaamse Regering een poging om de regeldruk binnen de Vlaamse bevoegdheden te verminderen.

Min of meer is het RIA-project gestrand op het ontbreken van een meetinstrument, het modulaire van de diverse regelgeving en een onsamenhangende regelgeving.

In het kader van de Vlaamse Veerkracht, de tweede uitdaging, het “slagvaardiger en efficiënter maken van de Vlaamse Overheid” wordt het plan aangevat om de inhoudelijke regeldruk te verminderen en het vereenvoudigen van de administratieve processen.

We citeren uit Vlaamse Veerkracht pag. 4. “We pakken ook de bureaucratie aan. U mag een operatie ‘stop-de-regelneverij’ verwachten. Regeltjes die niks bijdragen, moeten op de schop. Dat moet toelaten om scherper beleid te voeren en duidelijker keuzes te maken.

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleider, waaronder het VAC, werd bevraagd over de regeldruktoets.

Tijdens het overleg met de betrokken partijen hebben we kunnen getuigen dat voor het VAC het streven naar een mindere regeldruk deel uit maakt van onze opdracht om de drie ‘W’s’ (welstand, welvaart en welzijn) op de agrarische ondernemingen te verdedigen.

We hebben onze ervaringen gedeeld met de diverse Overheden waarmee we in overleg treden om de regeldruk, waar het kan, aan te pakken.
Voor bepaalde Overheden geldt dat er wordt meegedacht met ons om de regelgeving toepasbaar en werkbaar te houden, Helaas moeten we ook aanstippen dat andere Overheden koudwatervrees hebben om de regeldruk te verminderen om welke duistere reden dan ook?

Inmiddels is het overleg met de VLM over MAP 7 quasi onbestaande. Tja, als de actoren die het MAP moeten uitvoeren niet betrokken worden, vrezen we voor de haalbaarheid van MAP 7.

Omdat MAP 7 niet ontstaat uit een compromis kan er vanuit de landbouw met volle kracht de ongerijmdheden ervan weerlegd worden.

Of zoals Johan Cruijff het zou zeggen, “ieder nadeel heb zijn voordeel”.