Welbevinden

Het past om bij het prille begin van 2022 het te hebben over het welbevinden.

Dat de uitdagingen waarvoor de sector staat immens zijn, staat buiten kijf. De prijsvorming en de stijgende variabele kosten zet het arbeidsinkomen onder druk. De onzekerheid op vele bedrijven waar een opvolger klaar staat zonder enige zekerheid tot het bekomen van een omgevingsvergunning omwille van het stikstofarrest of waarvan de omgevingsvergunning dient hernieuwd te worden, is een stress verhogende factor. Of de zenuwachtigheid rond de teeltcontracten en overdracht betalingsrechten voor dit seizoen.

De agrarische ondernemer blijft dikwijls verstoken van een compliment, tenzij in de korte keten. Een schouderklopje, een woordje van appreciatie, het tonen van respect doet meer wonderen dan een zoveelste colloquium of studiedag, waar, u raadt het al, meer over dan met de agrarische ondernemer wordt gesproken.

Het is net in zulke omstandigheden dat de Overheid een fikse steun kan geven aan het welbevinden van de agrarische ondernemer.

In 2020 werden er 128 VLIF–overnamesteunaanvragen gunstig beslist. Zou het niet stimulerend zijn om de betrokken overnemers een persoonlijker bericht te sturen met gelukwensen voor de start in dit mooie beroep. Zou het niet van betrokkenheid getuigen mocht de overnemer in het bericht een overzicht van de ambtenaren of diensten krijgen zodat de overnemer zich begeleid voelt tijdens het overnametraject.

In VAC-Flash nr. 1 besteden we ruim aandacht aan het Mestrapport 2021. Alhoewel de conclusies genuanceerd worden weergegeven, wordt het aantal overtredingen weergegeven. Het woord “boete” komt 152 keer voor in het rapport.

Significant voor de “gedragswijziging” (woorden uit het Mestrapport) van de agrarische ondernemer is het engagement om voldoende vanggewassen in te zaaien. 89% van de betrokken bedrijven voldeden aan de verplichting. Spijts de verhoging van 5% en 10% van het verplichte areaal of 9.500 ha werd er 19.156 ha meer ingezaaid dan het doelareaal. Dat het boetebedrag hoger is dan vorig jaar zegt meer over de regelgeving dan over het “gedrag” van de agrarische ondernemer.

Het zou een steuntje in de rug betekenen mocht de minister zowel de betrokken agrarische ondernemers als de bedrijven met een vrijstelling bedanken voor de geleverde inspanningen.

Tot slot willen we in dit korte bestek wijzen op het fundamentele verschil tussen de engagementen in de landbouw en de engagementen in de natuur. De engagementen in de landbouw zijn meetbaar en indien de doelstellingen niet worden gehaald, volgt er een verstrenging (beleid) en boetes (bedrijf).

Reeds jaren worden er zware investeringen gedaan voor natuurbehoud, natuurversterking en natuurmigratie. In de zijkolom leest u wie de winnaar is van aantal passages via de ecoducten over de E314. Gespekt met humor weliswaar, doch het geeft aan dat natuurbeheer een veel lager resultaatgericht engagement heeft.

Er is geen sprake van een gelijk speelveld en dat geeft een onbehagelijk gevoel.

Een factor die het welbevinden aantast.