Windstil

Voor het einde van het jaar zou het politiek akkoord over het stikstofdossier rond zijn.

We zijn begin februari en het is nog steeds windstil op het Martelarenplein.

Klaarblijkelijk is er pas een akkoord indien er over alles een akkoord is. En dat “alles” zou, volgens onze informatie, werkelijk “alles” zijn.

De Vlaamse Regering is halfweg haar legislatuur en de tussentijdse rapporten in de pers bulken niet van enthousiasme.

Het slachtoffer is de agrarische ondernemer. Het is onzekerheid troef op de ondernemingen. Een factor die nefast is voor het ondernemerschap. De huidige stop zet niet alleen een halt op de uitbreidingsplannen, wat misschien het beoogd doel is van de stand-still, doch zet ook een halt op de overnames en de vernieuwingen, zonder uitbreiding van bestaande omgevingsvergunningen.

Dit bovenstaande staat in schril contrast met het akkoord dat de sociale partners op 16 december hebben gesloten en op 28 januari door de Federale regering werd bekrachtigd.

Kort samengevat bevat het akkoord het volgende:

  • Het aantal dagen seizoensarbeid bedraagt voor de tuinbouw 100 dagen en voor de landbouw en vlas 60 dagen.
  • Voor de champignonsector blijft de bijzondere regeling inzake seizoenarbeid van kracht. Dit houdt in dat de 100 dagen regeling van toepassing is voor elke seizoenarbeider maar de werkgever dient een aanvraag in te dienen voor een gans kalenderjaar. De betrokken bedrijven worden hiervan op de hoogte gebracht.
  • De aangepaste 180 dagenregel wordt verlengd voor 2022.

Het akkoord is een antwoord op de vraag vanuit de sector om flexibel het statuut van de seizoensarbeid te kunnen toepassen op de bedrijven. Het akkoord is kunnen gesloten worden omdat de onderhandelaars notie en aandacht hebben voor de economische wetmatigheden en de sociale bescherming. De sociale partners onderhandelen vanuit een resultaatgerichte modus.

Misschien ligt net daar de kern van het probleem voor de Vlaamse regering. Bepaalde sectoren eigent men te veel focus op resultaatverbintenissen toe, terwijl sectoren (landbouw) die de resultaten moeten behalen te weinig focus krijgen op de resultaatverbintenissen.

Het is altijd gemakkelijk te zeggen hoe een ander het moet doen als je het zelf niet moet doen.